Publications

  • Daixin Wang, Svebor Karaman, Xuefeng Hu, Wenwu Zhu, Shih-Fu Chang. Neighborhood and Community Aware Clustering. Submitted to ECCV 2018.